ការណែនាំ សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទទូរស័ព្ទទាំងអស់​

លក្ខខណ្ឌមិនមានការធានាចំពោះការធ្វើខូចដោយខ្លួនឯង ដូចជា

-  មានដុះស្នឹម ពុកផុយ ឬ មានជាតិទឹក និង សារធាតុរាវផ្សេងៗ

-  មានស្នាមនៃការធ្លាក់បែកបាក់ខុសពីសភាពធម្មតា

-  ការធ្វើអោយបាក់ជើងស៊ីម ឬ ជើងមេម៉ូរីកាត (Memory Card)

-  ការធ្វើអោយបាក់រលាត់ជើងសាក ឬ ជើងកាសស្តាប់ត្រចៀក

-  ការដោះជួសជុលខាងក្រៅ ឬ ការបញ្ចូល Software មិនផ្លូវការ និង បុព្វហេតុផ្សេងៗ

*** រាល់ការធ្វើអោយខូចដោយប្រការណាមួយដោយខ្លួនឯងដូចខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្តល់លក្ខខណ្ឌ ធានារយៈពេលមួយឆ្នាំទេ។

*** ចំណាំ: ថ្ម និង ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ ធានារយៈពេល៦ខែ